Zielono na talerzu – konkurs kulinarny dla restauratorów

Do 9 czerwca restauracje mogą zgłaszać się konkursu o Chochlę prezydenta. Udział w konkursie jest bezpłatny. Poniżej regulamin. 

1. Konkurs kulinarny „O Chochlę Prezydenta Miasta Ełku” (zwany w dalszej części Konkursem) przygotowany jest przez Organizatora: Ełckie Centrum Kultury i Urząd Miasta w Ełku.

2. Konkurs odbędzie się 14 czerwca 2015 roku na Placu Jana Pawła II. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu.

3. Zadanie konkursowe polega na dostarczeniu na Konkurs, 14 czerwca 2015 r., potrawy konkursowej. Musi być to danie kuchni wegetariańskiej, w ramach rywalizacji, „Zielono na talerzu”. Stoiska należy rozstawić do godz. 15:30. Ocena dań konkursowych odbędzie się między godziną 17:00 a 18:00 (o ewentualnych zmianach godzinowych uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie).

4. Każde danie konkursowe musi posiadać nazwę oraz opis (skład dania widoczny na stoisku).

5. W Konkursie mogą brać udział właściciele gospodarstw agroturystycznych, osoby reprezentujące hotele i pensjonaty oraz lokale gastronomiczne z terenu powiatów: ełckiego, giżyckiego, grajewskiego, piskiego, gołdapskiego, augustowskiego, oleckiego, łomżyńskiego.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia najpóźniej do dnia 9 czerwca 2015 r. Zgłoszenia można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail z załączoną wypełnioną kartą zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej www.eck.elk.pl) na adres edyta@eck.elk.pl. Wiadomość powinna zawierać dane osoby zgłaszającej chęć udziału w Konkursie. Zgłoszenia można dokonać również za pomocą formularza dostępnego w siedzibie Ełckiego Centrum Kultury w Dziale Promocji i Organizacji.

7. Przystępując do Konkursu, uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

9. Wysyłając wypełniony formularz uczestnictwa w konkursie ze strony www.eck.elk.pl lub przynosząc formularz osobiście Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik zgadza się na opublikowanie swoich danych osobowych (w przypadku zwycięstwa) oraz we wszystkich przypadkach na fotografowanie zgłoszonych potraw.

10. Niezależne jury wybierze jednego zwycięzcę Konkursu, przyznając mu trofeum w postaci symbolicznej Chochli Prezydenta oraz czeku o wartości 3 tysięcy złotych brutto. W szczególnych przypadkach przewidziane jest podzielenie nagrody głównej. Wynik jury jest ostateczny. Ponadto organizator zapewnia promocję laureata na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku oraz w lokalnych mediach.

11. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia do udziału w Konkursie po jednym rodzaju określonym w Konkursie dań. Do każdej potrawy należy dołączyć dane zgłaszającego i nazwę zgłaszanego dania.

12. Organizator, w czasie trwania Konkursu, nie zapewnia dostępu do kuchni (na miejscu rozstrzygnięcia konkursu nie będzie możliwości podgrzania potraw, w przypadku dostarczenia przez uczestnika ciepłych potraw należy je dostarczyć w termosach, bądź innych naczyniach zabezpieczających ciepło).

13. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu Konkursu.

14. Podczas finału Konkursu w dniu 14.06.2015 r. oceny potraw dokona jury. Jury będzie przydzielało punkty, przyznawane na zasadach opisanych w pkt. 16

15. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

16. Kryteria oceny:
Estetyka, zachowanie proporcji, kolorystyka, wrażenie ogólne (0 – 10 pkt.)
Smak (0 – 10 pkt.)
Wykorzystanie składników pochodzących z kuchni wegetariańskiej (0 – 10 pkt. )

17. Po rozstrzygnięciu Konkursu odbędzie się degustacja wszystkich potraw. Potrawy powinny być przygotowane w formie porcji, które będzie można sprzedawać za cenę ustaloną przez Organizatora.

18. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

19. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.