Wszystko o pracy tłumacza przysięgłego

Nie wszyscy wiedzą kim jest i czym zajmuje się tłumacz przysięgły. Tłumaczem przysięgłym jest osoba, która ma prawo do tłumaczenia dokumentów sądowych, pism urzędowych, a także osoba, która może potwierdzić autentyczność kopii dokumentów, które nie są w języku polskim. Pytanie zatem, w jaki sposób można zostać tłumaczem przysięgłym?

Zawód – tłumacz przysięgły

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego w bardzo szczegółowy sposób określa zasady tego zawodu. To ona szczegółowo określa reguły, dzięki którym kandydat może zostać tłumaczem przysięgłym oraz sposoby, w wyniku których może stracić prawo do wykonywania tego zawodu a także to, w jaki sposób ten zawód ma być przez niego wykonywany.

Wymagania – jak zostać tłumaczem przysięgłym

Aby zostać tłumaczem przysięgłym trzeba spełnić pewne wymagania. Wymagania, jakie musi spełnić osoba fizyczna są następujące:

  • musi to być obywatel Polski lub obywatel kraju należącego do Unii Europejskiej lub osoba posiadająca obywatelstwo któregoś z państw EFTA, czyli Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, lub też osoba, która posiada obywatelstwo którejkolwiek stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej lub też obywatelstwo innego państwa w oparciu o zasady wzajemności;
  • osoba ta musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • osoba ta musi znać język polski, a znajomość ta musi być potwierdzona zdaniem egzaminu na tłumacza przysięgłego, o którym będzie mowa poniżej;
  • musi to być osoba niekarana za żadne przestępstwo popełnione umyślnie, niekarana za przestępstwo skarbowe oraz przestępstwo bezpieczeństwa gospodarczego obrotu;
  • dodatkowo osoba ta musi pozytywnie zdać egzamin na tłumacza przysięgłego (egzamin ten polega na sprawdzeniu kandydata pod kątem umiejętności tłumaczenia z języka obcego na język polski oraz na odwrót – z języka polskiego na język obcy);
  • osoba ta musi także posiadać wykształcenie wyższe z tytułem magistra lub tytuł adekwatny z państwa wymienionego powyżej.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Aby móc wziąć udział w egzaminie na tłumacza przysięgłego należy złożyć pisemną chęć przystąpienia do egzaminu do Ministerstwa Sprawiedliwości. Wtedy po wpłynięciu wniosku, przewodniczący komisji w czasie do 21 dni od egzaminu powiadamia kandydata o tym kiedy i gdzie odbędzie się w/w egzamin.

Egzamin na tłumacza przysięgłego jest każdorazowo sprawdzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną (PKE). Członkowie tejże komisji powoływani są na czteroletnią kadencję przez Ministra Sprawiedliwości.

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części. Pierwsza część polega na pisemnym przetłumaczeniu tekstu z języka polskiego na język obcy oraz na odwrót – z języka obcego na język polski. Druga część polega natomiast na ustnym tłumaczeniu, również z języka polskiego na język obcy oraz na odwrót – z języka obcego na język polski. Egzamin jest uważany za zdany i jest zaliczony w przypadku pozytywnej oceny zarówno z pierwszej jak i z drugiej jego części. Wszystkie koszty związane z egzaminem ponosi kandydat na tłumacza przysięgłego. Jeśli taka osoba zda egzamin automatycznie nabywa prawa do wykonywania zawodu oraz otrzymuje ona świadectwo, które wydaje kandydatowi Ministerstwo Sprawiedliwości. Jednak to nie wszystko, aby być pełnoprawnym tłumaczem przysięgłym trzeba jeszcze złożyć ślubowanie oraz dokonać wpisu na listę tłumaczy przysięgłych.

Autor artykułu
Artykuł został udostępniony dzięki firmie zajmującej się tłumaczeniami. Biuro tłumaczeń: aurinko-tlumaczenia.pl.