Test Coopera czyli Ełczanie ruszcie kuper

25.05. „Test Coopera czyli Ełczanie ruszcie kuper”  odbędzie się na stadionie miejskim 25 kwietnia 2015 r. Można już się zapisywać. Patrząc, ile osób biega w Ełku, frekwencja zapewne będzie duża. 

Oto regulamin imprezy.

 1. Cele imprezy
  • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
  • Promocja biegania wśród mieszkańców Miasta Ełk,
  • Określenie stanu kondycji fizycznej uczestników Testu Coopera na podstawie międzynarodowych norm,
 2. Organizator
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, ul. Piłsudskiego 29
 3. Termin i miejsce
  • Test Coopera odbędzie się dnia 25 kwietnia 2015 r. na Stadionie Miejskim przy
   ul. Piłsudskiego 27
  • Początek zawodów zaplanowano na godzinę 12:00.
 4. Kategorie startowe
  • W Teście Coopera mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 8 rok życia (rocznik 2005 i starsi); zawodnicy zostaną przydzieleni do kilku serii, ich ilość zależeć będzie od ilości zgłoszeń,
 5. Uczestnictwo
  • Każdy uczestnik Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy
   i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
  • W teście prawo startu mają wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich,
  • W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 lat wymagane jest posiadanie pozwolenia rodzica lub opiekuna na udział w zawodach,
  • Wszyscy uczestnicy zapisani na bieg muszą dokonać w dniu startu weryfikacji
   i podpisać oświadczenie o starcie w Biurze Zawodów,
  • Uczestnicy powinni posiadać obuwie sportowe (bez kolców),
  • Bieg będzie odbywał się na 400 metrowej, atestowanej bieżni, która będzie oznakowana co 20 m
  • Bieg będzie trwał 12 minut,
  • Końcowym wynikiem zawodnika będzie suma przebiegniętych okrążeń w ciągu
   12 minut powiększona o ewentualny odcinek ostatniego, nieukończonego okrążenia,
  • Wynik końcowy będzie podawany z dokładnością do 20 m.
 6. Zgłoszenia
  • Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów od godziny 11.00 do 13.00
  • Biuro zawodów będzie się znajdowało na Stadionie Miejskim
  • Zgłoszenia można dokonać na stronie www.mosir.elk.com.pl do godziny 12:00
   dnia 24 kwietnia 2015 r.
 7. Opłaty
  • Organizator nie pobiera opłaty startowej.
 8. Świadczenia
  • Każdy z uczestników zawodów przy weryfikacji otrzyma numer startowy
  • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą test otrzymają certyfikat/dyplom uczestnictwa,
  • Startujący zawodnicy otrzymają wodę mineralną oraz posiłek regeneracyjny
 9. Postanowienia końcowe
  • Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
  • Podczas biegu uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte w widocznym miejscu na klatce piersiowej,
  • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,
  • Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
  • W sprawach nie ujętych regulaminem rozstrzyga Organizator,
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora,