Schudnij z Naturhouse do Sylwestra – wygraj bezpłatną kurację

Sylwester tuż, tuż… I znowu będzie problem z tym, jak wyglądamy. Znamy to, znamy…. Czy można schudnąć do Sylwestra? Przekonaj się, że tak. Centrum Dietetyczne Naturhouse w Ełku organizuje konkurs, pod patronatem KobiecegoEłku. Do wygrania 3-tygodniowa bezpłatna kuracja odchudzająca.

Wymogiem uczestnictwa w Castingu jest przekazanie Organizatorowi dwóch zdjęć (jedno zdjęcie twarzy Uczestnika, drugie zdjęcie całej sylwetki Uczestnika) wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem.  Wypełniony i podpisany formularz wraz z oświadczeniem należy złożyć w Centrum Dietetycznym Naturhouse, ul. Mickiewicza 9/1C w Ełku w terminie do 18 listopada 2015 r. do godziny 20:00.

REGULAMIN PROGRAMU ”Metamorfozy – Schudnij z nami do Sylwestra”

A. Postanowienia ogólne

§1.

 1. Organizatorem Programu „Metamorfozy – Schudnij razem z nam do Sylwestra” (zwanego dalej Programem) jest Centrum Dietetyczne Naturhouse w Ełku, ul.Mickiewicza 9/1C, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Program „Metamorfozy – Schudnij razem z nami do Sylwestra” składa się z II etapów. I etap (zwany dalej „Castingiem”), ma na celu wyłonienie Zwycięzców Castingu (zwanych dalej „Zwycięzcami Castingu”), którzy wezmą udział w II etapie, który polega na uczestnictwie Zwycięzców Castingu w specjalistycznych usługach dietetycznych, sesjach fotograficznych itp., zgodnie z opracowanym przez Organizatora harmonogramem.
 3. Uczestnikami Castingu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby pełnoletnie. Z udziału w Castingu wyłączeni są pracownicy Naturhouse w Ełku oraz firm Współpracujących z Organizatorem przy realizacji niniejszego Programu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby świadczące na rzecz w/w podmiotów usługi w ramach umów cywilnoprawnych oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Wymogiem uczestnictwa w Castingu jest przekazanie Organizatorowi dwóch zdjęć (jedno zdjęcie twarzy Uczestnika, drugie zdjęcie całej sylwetki Uczestnika) wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia o stanie zdrowia stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Castingu oraz w dalszym etapie do wykluczenia Zwycięzcy Castingu z II etapu. Zdjęcia należy przesłać do Organizatora na adres mailowy: elk.mickiewicza@naturhouse-polska.com lub złożyć na płycie CD w Centrum Dietetycznym Naturhouse Ełk w terminie do 18 listopada 2015 r. do godziny 20:00. Wypełniony i podpisany formularz wraz z oświadczeniem należy złożyć w Centrum Dietetycznym Naturhouse, ul. Mickiewicza 9/1C w Ełku w terminie do 18 listopada 2015 r. do godziny 20:00.
 5. Udział w Programie oraz podanie wymaganych przez Organizatora danych osobowych jest całkowicie dobrowolny. Nie złożenie Formularza wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz nie przesłanie zdjęć, o których mowa w ust. 4, uniemożliwia udział Uczestnika w Castingu.

B. Czas trwania Programu

§2.

 1. Program rozpoczyna się w dniu 10 listopada 2015 roku trwa do dnia 30 grudnia 2015 roku.

C. Nagrody

§3.

 1. Nagrodami dla Zwycięzców Castingu, jest udział w II etapie Programu, który polega na bezpłatnych 3 tygodniach kuracji odchudzającej Naturhouse.
 2. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.

D. Przebieg Programu

                                                                                                                               §4.

 1. Spośród osób, które zgłoszą swój udział w Castingu, spełniających warunki wskazane § 1 ust. 3 oraz 4 niniejszego Regulaminu – Komisja Castingowa wybierze co najmniej 2 Zwycięzców Castingu. Komisję Castingową wyznacza Organizator.
 2. Uczestnicy wybrani do II etapu Programu przez Komisję Castingową zostaną poinformowani o tym fakcie drogą e-mailową bądź telefonicznie do dnia 20 listopada 2015r.
 3. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w II etapie Programu zobowiązani są do pozostawania w dyspozycji Organizatora do czasu zakończenia „Metamorfozy – Schudnij razem z nam do Sylwestra”
 4. W II etapie Programu, Zwycięzcy Castingu przez okres 5 tygodni będą przechodzić poszczególne etapy Programu, które będą dokumentowane na stronie internetowej Naturhouse i Facebook w formie artykułu wraz ze zdjęciami oraz firm Współpracujących z Organizatorem.
 5. W ramach II etapu Programu Zwycięzcy Castingu odbędą:

a)     4 tygodniową kurację dietetyczną wraz z suplementacją;

b)     usługi wizażystki, dopasowanie makijażu,

c)     stylizacja fryzury,

d)     dopasowanie bielizny

e)     profesjonalną sesję fotograficzną PRZED metamorfozą oraz PO metamorfozie,

f)      dokumentowanie przebiegu programu

6. Zwycięzcy Castingu zobowiązani są do pozostawania w dyspozycji Organizatora do czasu zakończenia Programu.

7. Ostatnim etapem Programu – kończącym II etap – będzie zaprezentowanie efektów zmian (metamorfoz), jakie nastąpiły w wyglądzie Zwycięzców Castingu w związku z uczestnictwem w Programie.

 8. Podstawą do wykluczenia Uczestnika z Castingu bądź Zwycięzcy Castingu z II etapu Programu jest naruszenie przez Uczestnika lub Zwycięzcę Castingu postanowień niniejszego Regulaminu.

E. Postanowienia końcowe

§5.

 1. Program „Metamorfozy – Schudnij razem z nam do Sylwestra”, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie jest grą losową ani zakładem wzajemnymi w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 2004 r. Nr 4 poz. 27)
 2. Poprzez zgłoszenie chęci udziału w Programie Uczestnicy, w tym Zwycięzcy Castingu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych w zbiorze danych osobowych i poza tym zbiorem dla celów organizacji Programu, wyłonienia laureatów oraz realizacji Programu, w tym na publikację tych danych na stronie internetowej Naturhouse i Facebook oraz firm Współpracujących z Organizatorem, w związku z realizacją i przebiegiem Programu. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników, w tym Zwycięzców Castingu jest Organizator.

 3. Poprzez zgłoszenie udziału w Programie Uczestnicy, w tym Zwycięzcy Castingu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do nieodpłatnego utrwalania i rozpowszechniania swojego wizerunku i jego elementów na stronie internetowej Naturhouse i Facebook oraz firm Współpracujących z Organizatorem, w celu udokumentowania realizacji Programu.

4. Zgłaszając swój udział w Programie i biorąc w nich udział Uczestnik, w tym Zwycięzca Castingu, podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.

5. Organizator nie ponosi ani nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników, w tym Zwycięzców Castingu związanych z uczestnictwem w Programie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Programu lub któregokolwiek z jego etapów, bez obowiązku podawania powodów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, również w zakresie nagród i terminów, jeżeli nie wpływa to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone Uczestnikom

 8. W każdym momencie, z ważnych powodów Organizator może odwołać Program, podając równocześnie przyczynę jego odwołania. W razie zaistnienia takiej sytuacji, Organizator nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników, w tym Zwycięzców Castingu.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub za działalność osób trzecich.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie połączeń internetowych, które mogą mieć wpływ na otrzymywanie i rozpoznawanie informacji związanych z Programem.

 11. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Programu oraz wyłonieniem Zwycięzców Castingu powinny mieć formę pisemną i zostać przesłane na adres Centrum Dietetyczne Naturhouse, Ełk, ul. Mickiewicza 9/1C, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uprawniony podmiot w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku. Decyzje podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i dalsza korespondencja w tej sprawie nie będzie rozpatrywana.

 12. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy, właściwy dla siedziby Organizatora.

 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

14. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Centrum Dietetycznego Naturhouse w Ełki przy ul. Mickiewicza 9/1C oraz publikowany na stronie internetowej www.naturhouse-polska.pl Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod numerem telefonu Koordynatora: Marzena Ślicner 533 301 503.

Załącznik Nr 1 -_Formularz+oświadczenie