„Mityczna stolica Mazur” – promocja książki

4.02. Muzeum Historyczne w Ełku,  zaprasza na promocję książki dr  Stefana M. Marcinkiewicza „Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck”. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Wojciech Łukowski.

Stefan Michał Marcinkiewicz (ur. 2 sierpnia 1979 r. w Ełku) – adiunkt w Katedrze Socjologii Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, nauczyciel w Szkole Policealnej w Ełku.

Od 2009 r. zajmował się związkiem procesów migracyjnych i Internetu (Internet w procesach migracyjnych na przykładzie polskich migrantów w Irlandii. Studium etnograficzne, Olsztyn 2014). Od 2012 r. jego tematyka badawcza oscyluje wokół konstruowania tożsamości lokalnej w obszarze południowo-wschodnich Mazur. Prezes Stowarzyszenia Muzeum dla Ełku, a także wiceprzewodniczący Rady Muzeum Historycznego w Ełku.

 Recenzja książki – prof. zw. Andrzej Sakson (Instytut Zachodni w Poznaniu):
„Praca poruszając problemy lokalne i regionalne ukazuje szersze procesy społeczne dokonujące się na całym obszarze Mazur oraz jest odzwierciedleniem przemian dokonujących się po 1945 r. na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski. Z tego względu stanowi interesujący i ważny wkład w socjologię Ziem Zachodnich.

Oryginalność pracy bazuje na nowym oglądzie i analizie procesów społecznych poprzez pryzmat tożsamości miejsca, jego mityczności oraz znaczenia tego faktu dla dawnych i współczesnych mieszkańców Ełku.

Recenzowana praca stanowi nowatorską i interesującą próbę ukazania historycznych i współczesnych uwarunkowań „mitycznej społeczności” w tożsamości mieszkańców Ełku.

W polskiej literaturze brak było dotychczas tego typu monografii, która oparta byłaby na tak szeroko zakrojonych badaniach historycznych i socjologicznych.

 Autor, co warte jest podkreślenia, dotarł do nowych źródeł i opracowań, które poddał krytycznej analizie. Wykorzystał i prowadził własne badania socjologiczne.”

Termin:

 4 lutego 2016 r.

godz. 17:00

Miejsce:

Restauracja Między Wierszami,

ul. Nadjeziorna 2g w Ełku.

Wstęp wolny