Kręci Cię Ełk – nakręć film o Ełku

Do 30 czerwca można zgłaszać chęć do udziału w konkursie Kręci Cię Ełk – nakręć film o Ełku.

Regulamin konkursu:

1. Adresaci konkursu
Konkurs na najlepszy film, wykonany telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym, dronem lub dowolnym sprzętem do rejestracji obrazu, kierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych w wieku od 14 lat włącznie, z wyłączeniem pracowników i współpracowników Organizatora i Partnerów wspierających, oraz członków ich rodzin i z wyłączeniem osób, które brały udział w tworzeniu koncepcji i realizacji Konkursu.

2. Jury konkursowe
Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury konkursowe, w skład którego wejdą przedstawiciele Ełckiego Centrum Kultury, przedstawiciele świata artystycznego oraz Partnerów.

3. Cel konkursu
– promowanie autorów najciekawszych prac, które ukazują nowe, świeże, twórcze spojrzenie na miasto Ełk,
– pokazanie walorów miasta Ełku oraz potencjału jego mieszkańców
– inspirowanie i zachęcanie do poznawania miasta Ełku, sztuki filmowej oraz nowatorskich sposobów realizacji filmów.

4. Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę o wartości 1000 zł.

5. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest dostarczenie do organizatora filmu ukazującego walory Ełku w formacie avi lub mpg. Film może być przygotowany z podkładem muzycznym. Czas trwania nagrania musi się mieścić do 2 minut

6. Termin i miejsce składania prac
Filmy konkursowe oraz dane: tytuł filmu, imię i nazwisko, wiek, adres autora (oraz opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich), e-mail i numer telefonu – należy:
zapisać na płycie DVD i złożyć w Ełckim Centrum Kultury (pok. nr 7),
przesyłać pocztą na adres organizatora: Ełckie Centrum Kultury, 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47.
Pliki muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora.
Filmy należy dostarczyć do 8 lipca 2015 roku do godziny 16:00.

7. Kryteria zakresu oceny filmów
Członkowie jury konkursowego, oceniając prace, będą brać pod uwagę ich walory estetyczne, jakość filmu, tematykę i sposób jej ujęcia.

8. Zwycięzcy konkursu
Zwycięzcami konkursu będą Autorzy, których prace uzyskają największą ilość punktów. Rozstrzygnięcie jury konkursowego jest ostateczne i niezaskarżalne.

9. Tryb rozstrzygnięcia konkursu
Ze względu na nieprzewidywalną liczbę prac, które mogą być zgłoszone do konkursu, oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie wcześniej niż w dniu 11 lipca 2015 roku i nie później niż do 31 lipca 2015 roku. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.eck.elk.pl. Ponadto autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Publikacja prac
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wykorzystania fragmentów lub całości najciekawszych prac oraz ich opublikowania w wybranych przez organizatorów publikacjach, w tym w formie elektronicznej, gazetach, tygodnikach lub magazynach.
Uczestnik konkursu z chwilą przekazania pracy udziela organizatorom nieodpłatnie licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanej na konkurs pracy na polach eksploatacji określonych w art. 50 punkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006.90.631) to jest na dwukrotne opublikowanie przesłanej na konkurs pracy w wymienionych powyżej formach. Przedmiotem publikacji będą prace nagrodzone przez jury konkursowe oraz prace, które zostaną wyróżnione przez jury konkursowe.

11. Informacje dodatkowe
Organizator nie zwraca filmów nadesłanych na konkurs. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem konkursu, celem realizacji procesu konkursu, a uczestnik biorąc w nim udział, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Dodatkowych informacji o konkursie można uzyskać w Dziale Promocji i Organizacji, pisząc na adres e-mail:promocja@eck.elk.pl lub pod nr telefonu 87 621 52 45