Konkurs kulinarny – ciasto z dodatkiem warzyw

12.06. W ramach konkursu Chochla prezydenta ogłoszony został konkurs na ciasto z dodatkiem warzyw. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca. Zamieszczamy regulamin konkursu. 

1. Konkurs kulinarny „Ciasto z dodatkiem warzyw” (zwany w dalszej części Konkursem) przygotowany jest przez Organizatora: Ełckie Centrum Kultury i Urząd Miasta w Ełku.

2. Konkurs odbędzie się 14 czerwca 2015 roku podczas trwania imprezy plenerowej Konkurs kulinarny o Chochlę Prezydenta miasta Ełku. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu.

3. Zadanie konkursowe polega na dostarczeniu na Konkurs, 14 czerwca 2015 roku do godz. 17:00, wypieku domowej produkcji spełniającego formę deseru (np. ciasto, ciastko), do którego produkcji zostały użyte warzywa. Zaleca się, aby deser posiadał nazwę własną.

4. Z zastrzeżeniem pkt. 5, uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia najpóźniej do dnia 12.06.2015 r. Zgłoszenia można dokonać poprzez dostarczenie do Działu Promocji Ełckiego Centrum Kultury wypełnionej Karty Zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej www.eck.elk.pl lub w siedzibie ECK). Karta powinna zawierać dane osoby zgłaszającej chęć udziału w Konkursie i nazwę wypieku. Odcięty od formularza kupon należy okazać w dniu dostarczenia potraw na Konkurs.

7. Przystępując do Konkursu, uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

9. Dostarczając Kartę Zgłoszenia do siedziby ECK Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik zgadza się na opublikowanie swoich danych osobowych (w przypadku zwycięstwa) oraz we wszystkich przypadkach na fotografowanie zgłoszonych wypieków.

10. Niezależne jury wybierze jednego zwycięzcę Konkursu oraz osobę wyróżnioną. Wynik jury jest ostateczny.

11. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 600 zł brutto. W szczególnych przypadkach przewidziane jest podzielenie nagrody głównej.

12. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia do udziału w Konkursie jednego rodzaju potrawy.

13. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu Konkursu.

14. Podczas finału Konkursu w dniu 14.06.2015 r. oceny potraw dokona jury. Jury będzie przydzielało punkty przyznawane na zasadach opisanych w pkt. 16

15. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

16. Kryteria oceny:
Estetyka: zachowanie proporcji, kolorystyka, wrażenie ogólne 0 – 10 pkt.
Smak 0 – 10 pkt.
Wykorzystanie warzyw 0 – 10 pkt.

17. Po rozstrzygnięciu Konkursu odbędzie się degustacja wszystkich potraw. Degustacja jest odpłatna, a ceny ustala Organizator. W tym celu należy podzielić potrawę na małe porcje.

18. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

19. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.