Kto może liczyć na unijne wsparcie?

Co prawda wciąż jeszcze nie ogłoszono szczegółów dotyczących dat i warunków naborów do konkursów na dotacje unijne z budżetu 2015 – 2020, jednak już teraz wiadomo, że przedsiębiorcy mają o co walczyć. Które firmy będą uprzywilejowane w pozyskiwaniu dotacji unijnych i co należy wiedzieć, aby zwiększyć swoje szanse? Przekonajmy się.

Ostatni duży „zastrzyk”

Na realizację polityki spójności, Polsce przyznano 82,5 mld euro, z czego województwom przydzielono blisko 40 proc. całego budżetu (31,28 mld euro). Pozyskiwanie dotacji unijnych będzie możliwe w ramach programów:

• Polska Wschodnia (PO PW),

• Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER),

• Inteligentny Rozwój (PO IR),

a także w ramach programów regionalnych.

Warto zaznaczyć, że rozszerzeniu uległa oferta zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczki na preferencyjnych warunkach).

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskiwaniem dotacji unijnych powinni się spieszyć, gdyż prawdopodobnie jest to ostatni tak duży „zastrzyk” finansowy przewidziany dla Polski.

Kto ma największe szanse?

Pula pieniędzy, przeznaczona na dotacje, została podzielona w sposób nierównomierny, zatem poziom dofinansowania będzie się różnił w poszczególnych województwach. Warto też zwrócić uwagę na zasady przyznawania środków. Największą szansę na pozyskanie dotacji unijnych mają te projekty, które dotyczą obszarów zgodnych ze specyfiką danego regionu. Określenie priorytetów gospodarczych i społecznych leży w indywidualnej gestii każdego z województw, zatem wszelkie uwarunkowania będą specyficzne dla każdego regionu. Mówiąc wprost – najbardziej uprzywilejowane będą te branże, które wykazują największe predyspozycje dalszego rozwoju i dobrze rokują na przyszłość.

Warto wspomnieć, że w ramach działań na rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjności, pięć województw o najmniejszym PKB (warmińsko-mazurskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubuskie, podlaskie), zostanie objętych specjalnym dofinansowaniem, realizowanym w ramach programu Polska Wschodnia.

Uproszczenie procedur

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapowiada, że pozyskiwanie dotacji unijnych będzie znacznie łatwiejsze, a wszystko to dzięki ograniczeniu formalności. Mimo to, już na etapie składania wniosku o dotację, wszyscy przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na przygotowanie dokumentów, którymi będą w stanie potwierdzić swoją gotowość do realizacji zaplanowanej inwestycji. Należą do nich m.in. pozwolenia na budowę i wszelkie decyzje środowiskowe (w przypadku projektów budowlanych), czy dokumenty wiążące się z ochroną własności przemysłowej, jak zgłoszenia patentowe (dotyczy projektów innowacyjnych).

Kto znajdzie się w centrum zainteresowania?

W pozyskiwaniu dotacji unijnych niezwykle istotne jest, aby realizowane projekty były nie tylko rentowne, ale także zgodne z szeroko rozumianą etyką i odpowiedzialnością społeczną biznesu. Przeszłość pokazuje, ze szczególnym zainteresowaniem cieszyły się te projekty, które wspierały aktywizację osób bezrobotnych, przyczyniały się do stworzenia nowych miejsc pracy a także te, które obejmowały działalność ekologiczną, przyjazną dla środowiska naturalnego. Najprawdopodobniej również w tym roku projekty, które zwrócą uwagę na powyższe czynniki, będą mogły liczyć na dodatkowe punkty.

Istotna jest branża

Aby zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców sektorem badawczo – rozwojowym, dotacje bezzwrotne będą w dużej mierze przyznawane tym firmom, które postawią na współpracę biznesu i nauki. Trudniej będzie natomiast pozyskać dotacje unijne na zakup maszyn, urządzeń czy nowych technologii. Taka strategia ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej, jednak nie jest to jedyny cel. Współpraca nauki i biznesu ma być także bodźcem, który pobudzi innowacyjność i optymalne wykorzystanie rezultatów prac badawczych w sektorze komercyjnym.

Unia Europejska stawia także na wiedzę i rozwój. Pozyskiwanie dotacji unijnych nie musi być ukierunkowane wyłącznie na inwestycje, ale także na szkolenia i kursy dla pracowników. Tym celom ma służyć program Wiedza, Edukacja, Rozwój, który ma zastąpić dotychczasowy PO Kapitał Ludzki. Będzie on realizowany głównie w sektorach walki z ubóstwem i wyłączeniem społecznym, jak również zatrudnienia i mobilności pracowników.

Tekst powstał dzięki współpracy z Zagą, firmą ułatwiającą pozyskiwanie dotacji unijnych i udzielającą doradztwa biznesowemu.